Mai puternică decât orice rugăciune – Rugăciunea rostită de mamă pentru binele copiilor ei

Se spune că nimic pe lume nu se compară cu rugăciunea unei mame pentru copilul său. În consecință, nu trebuie să treacă seară să nu citiți această rugăciune, grabnic folositoare și aducătoare de mare reușită pentru copiii dumneavoastră.

Iată mai jos și textul rugăciunii!

“Doamne, Iisuse Hristoase, milostivește-Te de copiii mei (numele), păzește-i cu acoperământul Tău, ferește-i de uneltirile celui rău, depărtează de la ei dușmanii, deschide urechile și ochii lor, dăruiește-le inima smerită. Doamne, toți suntem făpturile Tale, ai milă de copiii mei aceștia (numele) și îndreptează-i spre pocăință.

Doamne mântuiește pe copiii mei (numele) și luminează-le mintea cu lumina înțelepciunii evanghelice, îndreptează-i pe calea poruncilor Tale și invață-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul nostru.

Doamne, Ziditorul tuturor făpturilor, din mare mila Ta m-ai învrednicit să fiu mamă, din bunătatea Ta mi-ai dăruit copii. De aceea îndrăznesc să Te rog, că ei sunt copiii Tăi, Tu le-ai dat viață și suflet nemuritor, iar prin Botez le-ai dat viață veșnică, i-ai înfiat și i-ai primit în Biserica Ta. Doamne, dă-le ca să rămână în această stare binecuvântată până la sfârșitul vieții. Învrednicește-i de Tainele Tale, sfințește-i cu adevărul Tău, ca prin ei să se preamărească numele Tău.

Trimite-mi ajutorul Tău binecuvântat în educarea lor pentru slava numelui Tău și pentru folosul aproapelui. Dă-mi pentru aceasta răbdare și putere. Învață-mă să sădesc în ei înțelepciunea adevărată și frica Ta, ca să Te iubească din tot sufletul lor și din tot cugetul lor și toată viața să asculte de cuvintele Tale.

Amin”.

Citește în fiecare luni această rugăciune dedicată Maicii Domnului – Rugăciune pentru îndeplinirea dorințelor

Aveți o dorință imensă, un necaz care aveți impresia că nu poate fi depășit? Nu trebuie să intrați în deznădejde, ci să porniți la drum cu toată încrederea în Maica Domnului și minunile pe care le poate face.

De asemenea, citiți cu tot sufletul rugăciunea aceasta în fiecare duminică pentru îndeplinirea dorințelor…

Pentru ca rugăciunea să aibă efectul dorit, trebuie să fie citită în fața unei icoana a Sfintei Fecioare, cu o lumânare aprinsă.

“Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu.

Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele.

În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (aici se spune dorința).

Te implor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale.”

După ce ai terminat de rostit această rugăciune pentru îndeplinirea dorințelor, continuă cu :

„Bucură-te Marie, cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre Iisus Hristos. Sfântă Marie, Maica de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ultimul ceas. Amin”.

Face minuni în viața credincioșilor – Rugăciunea la icoana Maicii Domnului “Grabnic Ascultătoare”

Ori de câte ori problemele se întețesc și pare că nimeni nu vă mai poate ajuta, vă este de mare folos să înălțați această rugăciune la icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultătoare și toate problemele se vor spulbera.

“Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Şi slobozeşte pre robii tăi (numele) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin”.

Iată cum atragi binele în viața ta rostind o singură rugăciune puternică

Toți să ne dorim ca binele să intre în casa și în familia noastră. Totuși, sunt momente în viață în care apar probleme grave și atunci cădem în deznădejde. În acele clipe aveți nevoie de o rugăciune cu adevărat miraculoasă, care readuce binele în viața dumneavoastră.

Aprindeți o lumânare și îngenuncheați în fața icoanei Sfintei Fecioare
Pentru ca această rugăciune să aibă efect maxim, trebuie rostită cu multă dragoste și credință stând în genunchi, cu o lumânare aprinsă, în fața icoanei Maicii Domnului…

„Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu.

Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele.

În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (aici se spune dorința).

Te implor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale.

După ce ați terminat de rostit această rugăciune pentru îndeplinirea dorințelor, rostiți rugăciunea „Tatăl nostru”, apoi aceasta:

Bucură-te Marie, cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre Iisus Hristos. Sfântă Marie, Maica de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ceasul morții noastre.

Amin.”

Citind această rugăciune, veți fi protejați de Maica Domnului

Orice credincios are mare nevoie de protecția Maicii Domnului. O veți obține citind această rugăciune cu adevărat specială, ori de câte ori aveți mare nevoie de ajutor:

“Preasfântă de Dumnezeu Născătoare Fecioară, acoperă-mă şi mă păzeşte pre mine, robul Tău, de toată răutatea sufletului şi a trupului şi de tot vrăjmaşul cel văzut şi nevăzut.

Bucură-Te, Ceea ce eşti cu har dăruită Marie, Domnul este cu Tine!

Binecuvântată eşti Tu între femei si binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre.”

Bucură-Te şi Te veseleşte, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, şi Te roagă pentru robul Tău. Doamnă şi Stăpână a îngerilor şi Maică a creştinilor, ajută-mi mie, robului Tău.

O, Marie, cu totul fără de prihană, bucură-Te, Mireasă nenuntită. Bucură-Te, bucuria celor necăjiţi şi mângâierea celor scârbiţi. Bucură-Te, hrana celor flămânzi şi limanul celor înviforaţi. Bucură-Te, Cea mai sfântă decât sfinţii şi decât toată zidirea mai cinstită. Bucură-Te, sfinţenia Tatălui, lăcaşul Fiului şi umbrirea Duhului Sfânt.

Bucură-Te, palatul de lumină al lui Hristos Dumnezeul nostru, împăratul tuturor. Bucură-Te, Maica sărmanilor şi toiagul orbilor. Bucură-Te, lauda creştinilor şi ajutătoarea cea gata a celor ce Te cheamă pre Tine.

Preasfântă Stăpâna mea, păzeşte-mă sub acoperământul Tău, căci în preacuratele Tale mâini îmi pun duhul meu. Fii ajutătoare şi acoperământ sufletului meu în ziua cea înfricoşătoare a judecăţii şi roagă-Te pentru mine, nevrednicul, să intru curat şi limpezit în rai.

Să nu mă lepezi Doamna mea pe mine, robul Tău, ci ajută-mi mie şi dă-mi împlinirea cererii. Izbăveşte-mă de toată primejdia, bântuiala, nevoia şi neputinţa şi dăruieşte-mi pocăinţă mai înainte de sfârşit.

Ca prin mijlocirea şi ajutorul Tău mântuindu-mă în viaţa aceasta de acum de tot vrăjmaşul văzut şi nevăzut, umblând cu plăcere de Dumnezeu în voia iubitului Tău Fiu şi Dumnezeului nostru, iar în ziua cea înfricoşătoare a judecăţii izbăvindu-mă de veşnica şi grozava muncă, să mă închin, să mulţumesc şi să slăvesc întru tot Sfânt numele Tău, în vecii vecilor.

Amin.

Bucură-Te, cea plină de har!

Bucură-Te, ceea ce eşti preafericită!

Bucură-Te, cea preabinecuvântată! Domnul este cu Tine!”.

Citiți această rugăciune pentru izbăvirea de vrăjmași – Rugăciunea împotriva vrăjmașilor

“Doamne, învață-mă să-Ți cunosc mă­rirea și bunătatea. Dă-mi inimă curată și lesne iertătoare și căință pentru su­pă­rările ce-am făcut altora. Fă să am dra­goste creștinească și să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, făcând po­runca Ta.

Mă fă­gă­duiesc să nu mai fac rău celor ce-mi fac rău; pe cel ce mă blesteamă, îl voi binecuvânta. De va flămânzi vrăjma­șul, îi voi da pâine; iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica și de se va rătăci, îl voi povățui.

Doamne, eu nu sunt decât om ne­pu­tincios. De aceea, ajută-mă, cu darul Tău, să fiu statornic în poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste vrăjmașii mei și întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferin­țele și neodihna ce-mi vin de la ei și ne împacă pe noi.

Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem să viețuim pe pământ cu pace, cu bucurie, și să-Ți zicem în unire, cu față senină și cu inimă curată: „Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi ier­tăm gre­șiților noștri”. Că Ție se cu­vine slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Se spune că dorințele se împlinesc dacă faci o vizită la mănăstirea Șinca Veche

La doar 45 de kilometri de Brașov, sub Dealul Pleșu, la Mănăstirea Șinca Veche, dorințele se împlinesc. Și nu doar atât… Se spune că cine ajunge în acest loc plin de energie, începe să aibă vise și premoniții și se vindecă de boli cu apa izvorului de la ieșirea din grotă.

TEMPLUL URSITELOR

Cunoscută și ca Templul Ursitelor sau Templul Extratereștrilor, mănăstirea Șinca Veche are o vechime de 7000 de ani, în acest loc ducându-și existența atât preoții ortodocși ai secolului al XVIII-lea cât și dacii.

Templul este format din cinci încăperi, unde se găsesc două altare, iar din hornul de pe tavan puteți vedea cerul. Legenda spune că pe peretele altarului există un portret despre care se spune că este al Mântuitorului însuși, dar și două simboluri unice: o stea cu șase colțuri, hexagrama sau Steaua lui David și cercul ying-yang.

Cine sunt cei care au construit templul? Nimeni nu a putut să răspundă unei astfel de întrebări, dar se crede că e posibil să fie opera unei civilizații extraterestre sau, poate, a unor personaje foarte avanste din punct de vedere spiritual dar și tehnologic.

De remarcat este faptul că nisipul fin din interiorul templului conține cristale de cuarț și siliciu, folosite din cele mai vechi timpuri pentru a comunica fie cu civilizațiile extraterestre, fie cu ființe din alte dimensiuni.

De asemenea, pe dealul unde Șinca Veche este amplasată, nu se poate cultivat nimic, întrucât solul este radiat. Motivul? Se crede că în vechime, aici ar fi aterizat o navă extraterestră…

Mesajele din Cartea Sfântă despre România – Biblia decodificată

Biblia este un izvor de cunoastere, este piatra de temelie a crestinatatii si cartea de capatai a peste un miliard de credinciosi din toata lumea. Cu toate ca pare greu de crezut, s-a descoperit ca in textul original al Genezei apare, chiar de mai multe ori, numele Romaniei.

S-a demonstrat ca Sfanta Scriptura ascunde un cod secret, care face referire la evenimente cruciale din istoria omenirii. Cele mai analizate texte au fost Geneza – in limba ebraica, o traducere in limba greaca a Noului Testament si traducerea englezeasca a Noului Testament, aparuta in 1611. Interesant este faptul ca numele tarii noastre apare codificat de 17 ori in textul original in limba ebraica al Genezei, scrie dezvăluitorul.ro.

Dintre acestea, trei cazuri dezvăluie câteva informații foarte interesante. Într-unul dintre cazuri, în dreptul numelui codificat al țării noastre apare următorul text: “Iată, Eu (Dumnezeu) sunt cu tine şi te voi păzi în orice cale vei merge; (…) nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ţi-am spus” (Geneza, capitolul 28, versetul 15). O altă secvență în care apare codificat numele “Romania” ne dezvăluie următorul text: “Şi, cutremurându-se, Iacov a zis: «Cât de misterios este locul acesta! Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!” (Geneza, capitolul 28, versetul 17). În cel de-al treilea caz, numele “Romania” intersectează următorul verset: “Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse, şi l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească” (Geneza, capitolul 2, versetul 15), potrivit dezvaluitorul.ro.

Și în traducerea englezească a Noului Testament apare numele codificat al României, în dreptul textului ” His own house Jesus” (n.r.- “Însăși casa lui Iisus”).

Același lucru este valabil și în cazul traducerii grecești a Noului Testament, unde numele codificat al României apare de două ori în dreptul următorului text: “Zis-a lui Stăpânul: «Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău.»” (Matei, capitolul 25, versetul 21).

De asemenea, cercetările au confirmat, în ultimii ani, o ipoteză care susținea că în Biblie există inclus, pe lângă îndrumările spirituale evidente, și un anumit cod secret care poate dezvălui evenimente care au avut și vor avea loc cu mii de ani după scrierea Bibliei.

Autorul acestei descoperiri este dr. Eliyahu Rips, unul dintre cei mai mari experți din lume în teoria grupurilor, aflată la baza fizicii cuantice. Teoria acestuia a primit “girul” unor matematicieni de la universități renumite, printre care Harvard și Yale. Dr. Eliyahu Rips susține că Biblia este o grilă gigantică de cuvinte încrucişate.

Expertul a ajuns la această concluzie după ce a eliminat spațiile dintre cuvinte, transformând textul din Biblia originală într-un șir continuu de litere, asemeni pasajului biblic potrivit căruia Moise a primit textul Legii fără întreruperi de cuvinte.

Nicolae Labiș – O stea ce s-a stins mult prea devreme

Nicolae Labiș s-a născut la începutul lui decembrie 1935, în comuna Mălini, Județul Baia, în prezent, Suceava. S-a stins din viață, tot în decembrie, 1956, în București, la numai 21 de ani, ca victimă a unui accident de tramvai.

Există controverse, încă, privitor la acest tragic eveniment din noaptea de 9 spre 10 decembrie. O ipoteză suficient de viabilă, după unii cercetători, este aceea că a fost împins sub vagonul- remorcă de către un membru al Securității, deoarece Labiș devenise, așa cum afirma, după 1989, omul de litere, Gheorghe Tomozei,:”primul poet disident român.”

Cunoscut publicului larg prin “Moartea căprioarei”, Nicolae Labiș este autorul mai multor poezii de o rară frumusețe. Am ales una dintre ele:

DACĂ TOATE ASTEA FI-VOR ÎNVĂȚATE
Fiii voștri singuri hotărăsc în viață
Care-i meseria ce o vor urma,

Fiii voștri mai târziu învață
Taina ei fierbinte, nobilă și grea.

Fiii voștri singuri mai târziu, firește,
Își aleg iubita mângâind-o blând

Inima lor largă și sinceră-și rostește
În privința asta cel mai greu cuvânt.

Fiii voștri, însă, trebuie să-nvețe
Din copilărie, încă, de la voi

Primele îndemnuri, primele povețe –
Dorul de lumină, scârba de noroi.

Cât sunt fragezi încă, mame, învățati-i
Să iubească floarea pură din livezi.

Să iubească- ntinsa mare și Carpații,
Ce-și înalță-n ceruri fruntea de zăpezi.

Sufletul să-l aibă neîntinat ca floarea,
Ochii lor să fie limpezi și curați,

Să nutrească patimi vaste cum e marea
Să înalțe gânduri cât acești Carpați.

Oamenii, din suflet, vesnic să iubească,
Frați să-i socotească, simpli și-nțelepți.

Învățați-i, mame, crâncen să urască
Pe acei ce-s dușmani oamenilor drepți.

Să iubească versul, să iubească struna
Ce-i curat în lume, ce e nou și viu

Cât sunt mici să-nvețe a urî minciuna.
Astea nu se-nvață când e prea târziu.

Să iubească țara, pentru ea să sară
La nevoie-n ape, la nevoie-n foc.

Învățați-i, mame, dragostea de țară
Ea cuprinde toate acestea la un loc.

Ea să le sclipească-n licărul pupilei,
Să le crească-n suflet blândă ca un spic.

Să se teamă poate de rușinea zilei,
Când ar ști că țării nu i-au dat nimic.

Dacă toate astea fi-vor învățate,
Restul o să vină de la sine- apoi

Și-au să se-mplinească visurile toate,
Ce le-ați pus într-înșii, mame scumpe, voi.

Un articol de Dan Mlădinoiu

Prof. Leon Dănăilă: “Oamenii optimiști au un sistem imunitar foarte bun. Depresia duce la boli grave”

Într-un interviu recent, academicianul Leon Dănăilă a vorbit despre puterea autosugestiei în vindecarea bolilor.

PRINTRE ALTELE, IATĂ CE A DECLARAT ACESTA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SISTEMUL IMUNITAR ȘI PUTEREA GÂNDULUI…

„Fenomenele parapsihologice, autosugestia, sugestia, empatia sunt reale. S-a dovedit că acest creier are o putere foarte mare. Există oameni care au o putere aparte de a influența activitățile unei colectivități.

Anumiți conducători, așa cum a fost Hitler, aveau o putere aparte de a hipnotiza masele, de aceea oamenii executau tot ce spunea. Puterea asta de a influența este reală, creierul are niște unde care pot influența.

De exemplu, descântecele, care au o bază reală, funcționează în acest fel. Și preoții au această putere de a influența. De aceea, dacă preotul îi citește unui bolnav, sistemul imunitar al acestuia începe să devină tot mai puternic, el începe să se simtă mai bine.

Credința în Dumnezeu îi dă bolnavului o imunitate mai bună, el rezistă mai bine la boală pentru că boala este formată 50% din stare organică și 50% din stare psihică.

Așadar trebuie să știți că oamenii optimiști au un sistem imunitar foarte bun, pe când cei pesimiști se îmbolnăvesc mult mai repede. O stare depresivă poate duce la aparița bolilor grave, uneori”, spune prof. Leon Dănăilă.

Alte articole